การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  Insert title here