การเพิ่มเติมข้อมูลผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนหลังพฤษจิกายน 2558 กำหนดให้บันทึก ตั้งแต่ 22-31 สิงหาคม 2559
  Insert title here