การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
                 โมบาย แอพพลิเคชั่น (แอนดรอยด์)
  Insert title here